Leefloon

 
Wat en voor wie?
 
Indien u op geen enkele wijze over een inkomen beschikt (u ontvangt geen loon, u kan niet  stempelen, ...), kan u een gewaarborgd inkomen ontvangen, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit gewaarborgd inkomen noemen we het leefloon. De leefloonwet vervangt sinds 2002 de wet op het bestaansminimum van 1974.
 
U hebt recht op een leefloon indien u voldoet aan de volgende vijf voorwaarden:
 • 1e voorwaarde: de nationaliteit
  U bent:
  • Belg
  • of staatloos
  • of een erkende vluchteling
  • of als vreemdeling in een bevolkingsregister ingeschreven
    
 • 2e voorwaarde: uw leeftijd
  U bent:
  • minstens 18 jaar oud
  • of jonger dan 18 jaar en:
   • ontvoogd door het huwelijk
   • zwanger
   • u heeft kinderen ten laste
     
 • 3e voorwaarde: werkelijke verblijfplaats
  U verblijft gewoonlijk en onveranderlijk in België, op legale wijze.
  Het OCMW kan niet eisen dat u beschikt over een huurcontract, woonst of inschrijving in het bevolkingsregister.
   
 • 4e voorwaarde: uw inkomen
  U heeft geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon.
  In het laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.
   
 • 5e voorwaarde: u bent bereid te werken
  Deze voorwaarde geldt tenzij uw gezondheid en uw specifieke situatie het u niet zouden toelaten te werken.
  Het OCMW kan u eventueel een betrekking voorstellen in het kader van artikel 60§7, waardoor u uw sociale rechten (o.a. uw werkloosheidsuitkering) kan terugkrijgen en werkervaring kan opdoen.
   
 • 6e voorwaarde: uw rechten laten gelden op uitkeringen die u kunt genieten op basis van de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving
  Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Pas als u werkelijk al het mogelijke hebt gedaan om op een andere wijze aan een inkomen te geraken (bijvoorbeeld via een werkloosheidsuitkering of tegemoetkoming aan personen met een handicap of anderen), hebt u recht op een leefloon. Het OCMW kan u erbij helpen.
   
 • 7e voorwaarde: voor diegenen jonger dan 25
  U ondertekent een contract om mee te werken aan een voor u persoonlijk project voor maatschappelijke integratie.
  Dit contract is een project op maat, dat in samenspraak en overleg met u wordt uitgewerkt, om uw recht op maatschappelijke integratie door tewerkstelling te realiseren. Dergelijk contract kan ook worden gesloten met een persoon vanaf 25 jaar, ofwel op verzoek van het OCMW, ofwel op verzoek van de persoon zelf.
Twee bijzondere categorieën:
 • Vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, in hoofdzaak personen die al vijf jaar legaal in België verblijven;
   
 • Jongeren beneden de 25 jaar hebben voortaan een subjectief recht op maatschappelijke integratie door tewerkstelling. Slechts in uitzonderlijke gevallen (gezondheids- en billijkheidsredenen) kan hiervan afgeweken worden.
 
Het OCMW doet een sociaal onderzoek om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet. Ten minste eenmaal per jaar gaat het OCMW ook na of er iets aan uw situatie is veranderd.
 
 
 
Hoeveel?
 
Het leefloon bedraagt:
 • 555,81 euro per maand per samenwonende persoon
 • 833,71 euro per maand voor een alleenstaande persoon
 • 1111,62 euro per maand voor een persoon met gezinslast (uitsluitend samenwonen met kinderen waarvan er minstens 1 minderjarig is en/of een partner)
Let op:
 1. De vermelde bedragen zijn maximumbedragen. Alle eigen bestaansmiddelen worden verrekend. 
   
 2. Vanaf 1 januari 2005 is de speciale categorie voor de alleenstaanden met verhoogd bedrag omdat zij onderhoudsgeld dienden te betalen, weggevallen. Deze gerechtigden kunnen vanaf dan aanspraak maken op specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ( art 68 qq 3 van de organieke wet ).
 
 
Welke voordelen geniet u als leefloongerechtigde?
 
Als leefloongerechtigde kan u ook van de volgende voordelen genieten:
 • recht op een verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering
 • vrijstelling heffing oppervlaktewateren
 • sociaal tarief elektriciteit
 • vermindering provinciebelasting
 • verminderingskaart 'De Lijn'
 
U kunt meer informatie of een gesprek met een maatschappelijk werker aanvragen via ons online feedback formulier, of per telefoon of e-mail .
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory