De OCMW-raad

 Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn, kortweg de OCMW-raad. 

 
 
De taken van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen opgedeeld worden in twee domeinen:
 
  1. De taken van algemeen bestuur hebben betrekking op de algemene organisatie van het OCMW.
    De raad voor maatschappelijk welzijn zet het sociaal beleid op langere termijn uit. Op basis van de bestaande en te verwachten noden van het sociaal landschap van Aalst worden beslissingen genomen over het beheer van de diensten van het OCMW.
  2. De taken van de sociale dienst hebben betrekking op de individuele vragen tot hulpverlening van de Aalstenaars of de aan Aalst toegewezen asielzoekers.
    Op basis van het sociaal verslag van de maatschappelijk werker wordt een beslissing genomen over het al of niet verlenen van de gevraagde hulp. Dit kan een vraag tot toekenning van leefloon zijn, steun, opname in de serviceflats, enz.

    De OCMW-raad vergadert minstens één keer per maand. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek, behalve wanneer agendapunten worden besproken die over personen gaan (het zogenaamde besloten gedeelte).
 
De vergaderdata van de raad kunt u hier raadplegen
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory